Oikeuksien valvonnassa Lihastautiliitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden vammaisjärjestöjen kanssa vaikuttavuuden lisäämiseksi ja vammaisjärjestöjen äänen kuuluville saamiseksi. Keskeisenä yhteistyötahona on valtakunnallinen Vammaisfoorumi, johon kuuluu 32 vammaisjärjestöä. Lihastautiliitto on ollut mukana myös eri työryhmissä pysyäkseen ajan hermolla ja viedäkseen lihassairaiden näkökulmaa eteenpäin. niin vammaislain kuin sosiaalihuoltolain uudistamisessa, mutta myös monissa muissa työryhmissä.


Valtakunnallisessa vaikuttamistyössä Lihastautiliitto pyrkii erilaisin esityksin, aloittein ja kannanotoin vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalaan sekä muuhun vammaisiin henkilöihin vaikuttavaan lainsäädäntöön, yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen asenneilmastoon. Luotamme joukkovoimaan ja siksi suuri osa lausunnoista tehdään yhteistyössä muiden vammaisjärjestöjen kanssa. Lihastautiliiton omat kannanotot lähtevät yleensä tarpeesta, jossa harvinaisten sairauksien ja lihastautien erityispiirteitä ja tarpeita tulee korostaa yhteistyössä laadittuja lausuntoja enemmän.

 

Alla olevista linkeistä löytyy Lihastautiliiton omia kannanottoja sekä linkki Vammaisfoorumin sivuille.

Omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito

Kannanotto hallituksen esitykseen Kelan kuntoutusetuuksista

Lasten ja nuorten oikeuksien huomioimisesta kansallisen hankintalain valmistelussa

Selvityspyyntö omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisen tilapäisjärjestelyn vaikutuksesta Kelan vaikeavammaisen lääkinnällisen kuntoutuksen saatavuuteen hoidettavalle

Lausunto Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän (Carea) yhtenäiistä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperiaatteista

Aloite Kelalle Voice Massagen saamiseksi osaksi Kelan lääkinnällistä kuntoutusta

Selvityspyyntö vaikeavammaisen henkilön aseman ja avuntarpeen huomioimisesta terveydenhuollossa

Huolenilmaus Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksistä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä

Vammaisfoorumin kannanottoja

Lausunto lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteista

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

 

Tapahtumakalenterissa ei ole yhtään tulevaa tapahtumaa.

 
© Lihastautiliitto, Läntinen Pitkäkatu 35, 20100 Turku, Puh. 044 736 1030

Rekisteriselosteet
Toteutus Nettitaivas